Free Web space and hosting from 1hwy.com
Search the Web

 
องค์ประกอบความหมายของ
"ผู้มีอิทธิพล"

1. เป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่สามารถชักนำด้วยคำพูด หรือ กำลัง ขู่เข็ญ บังคับผู้อื่น ให้กระทำการหรืองดกระทำการ
2. เป็นบุคคลทีมีพฤติการณ์ส้องสุมผู้คน อาวุธ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในเครื่องแบบ ประชาชน กลุ่มข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือแก็งต่าง ๆ เพื่อใช้อำนาจบีบบังคับ ขู่เข็ญให้ผู้อื่นกระทำการหรืองดกระทำการ
3. เป็นบุคคลที่มีฐานความผิดเข้าข่ายพฤติการณ์ที่สำคัญ 15 ประการ ได้แก่
..........(1) แก็งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
..........(2) แก็งผู้มีอิทธิพลในการฮั้วประมูลและ ขัดขวางการเสนอ/แข่งขันราคาในการประมูลงานของทางราชการ
..........(3) แก็งผู้มีอิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์ จากคิวรถจักรยานยนต์ และรถยนต์รับจ้างผิดกฎหมาย
..........(4) แก็งผู้มีอิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์จากโรงงาน ร้านค้า สถานบริการ และสถานประกอบการต่าง ๆ
..........(5) แก็งผู้มีอิทธิพลลักลอบขนสินค้าหนีภาษีน้ำมันเถื่อน น้ำมันปาล์มเถื่อน บุหรี่/สุราเถื่อน และรับเคลียร์การนำเข้าสินค้าผิด กฎหมาย
..........(6) แก็งผู้มีอิทธิพลลักลอบจัดให้มีบ่อนการพนัน โต๊ะพนันบอล หวยใต้ดิน จับยี่กี้ตู้เกมส์ไฟฟ้า
..........(7) แก็งผู้มีอิทธิพลค้าหญิงและเด็ก บังคับค้าประเวณีโสเภณีเด็ก
..........(8) แก็งผู้มีอิทธิพลลักลอบนำคนเข้า-ออกและอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
..........(9) แก็งผู้มีอิทธิพลฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนไปทำงานต่างประเทศ
..........(10) แก็งผู้มีอิทธิพลหลอกลวงต้มตุ๋นนักท่องเที่ยว
..........(11) แก็งผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้าง
..........(12) แก็งผู้มีอิทธิพลรับจ้างทวงหนี้ด้วยการข่มขู่หรือใช้กำลัง
..........(13) แก็งผู้มีอิทธิพลลักลอบค้าอาวุธ
..........(14) แก็งผู้มีอิทธิพลที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ และหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
..........(15) แก็งผู้มีอิทธิพลเรียกรับผลประโยชน์จากการรับเคลียร์หรือคุ้มครองการกระทำผิดบนเส้นทางหลวงและหรือสาธารณะ