Free Web space and hosting from 1hwy.com
Search the Web

งานป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
******************


พ.ต.ท.วรวัฒน์ มะลิ
รองผู้กำกับการงานป้องกันปราบปราม
"เมืองสุราษฎร์ 2"
โทร. 0-7727-2211 ,0-1261-1601ร.ต.อ.ชัญญวิทย์ ศรีจรูญ
สวป.
"เมืองสุราษฎร์ 21"
สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-1081-5818

ร.ต.อ.พินิจ อินทรเจียว
รอง สวป. สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
"เมืองสุราษฎร์ 211"
โทร. 0-7727-2095
ร.ต.อ.อารักษ์ สมหวัง
รอง สวป. สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
"เมืองสุราษฎร์ 212"
โทร. 0-1607-9996
ร.ต.อ.เสวียน พิณสุวรรณ
รอง สวป. สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
"เมืองสุราษฎร์ 213"
โทร. 0-1477-1436
ร.ต.อ.กิตติพงศ์ ไพเมือง
รอง สวป. สภ.อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
"เมืองสุราษฎร์ 216"
โทร. 0-1958-0861

                  งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นับว่าเป็นงานที่เป็นหัวใจของสถานีฯ มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิด ดูแลทุกข์สุขของประชาชน หรืออาจจะเรียกได้ว่าบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนก็ได้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานป้องกันปราบปราม ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จัดระบบงานป้องกันปราบปรามไว้ดังนี้"One Stop Service ทีมงานประชาสัมพันธ์ โรงพักเพื่อประชาชน"

                  ปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อตัดโอกาสในการกระทำความผิด สามารถระงับเหตุ และปราบปรามคนร้าย ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งสายตรวจออกเป็น สายตรวจรถยนต์ สายตรวจจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า และสายตรวจตำบล ออกตรวจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด ๒๔ ชม. โดยมีกำลังสายตรวจที่ให้ในงานป้องกันปราบปราม ทั้งหมด ๑๕๖ นาย ดังต่อไปนี้


ชุดสายตรวจรถยนต์ "สายตรวจ ๒๐"

ออกตรวจเยี่ยมชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลและเขตบริการ
"เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และบำรุงขวัญประชาชน"

                  สายตรวจรถยนต์ ร่วมออกตรวจกับร้อยเวร ๒๐ มีหน้าที่ตรวจในเขตเทศบาล
                  สายตรวจรถจักรยายนต์ มีทั้งหมด ๘ สาย กำลัง ๔๘ นาย มีหน้าที่ตรวจในเขตเทศบาลสายตรวจเดินเท้า ในเขตเทศบาล รักษาการณ์ธนาคาร และร้านทอง


ชุดสายตรวจ ๒๒๕ รักษาการณ์และป้องกันธนาคารและร้านทอง

                  สายตรวจตำบล ๔ ตู้ยาม กำลัง ๒๒ นาย ออกตรวจร่วม ตำรวจชุมชนในตำบลต่าง ๆ
                  หน่วยบริการประชาชนรอบในมี ๓ หน่วย กำลัง ๑๐ นาย ออกตรวจร่วมกับสายตรวจอาสาสมัครประจำชุมชนและ สรบ. โดยการประสานกับสายตรวจรถ จยย. เขตรับผิดชอบ


อบรมเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน
"

ชุดกำลังออกตรวจค้นตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันอาชญากรรม
"ล้อมคอกไว้ ก่อนที่วัวจะหาย"

ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อมเพื่อความสงบสุขของปวงประชา

ออกกำลัง เพื่อให้แข็งกว่าเหล็ก นั้นตำรวจไทย

                  อบรมเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและความพร้อม ของเจ้าหน้าที่สายตรวจ ก่อนออกปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบความพร้อม เกี่ยวกับ เครื่องแต่งกาย อาวุธปืน เครื่องมือครื่องใช้ โดยมอบหมายให้ ร้อยเวร ๒๐ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ และตรวจสอบ"สายตรวจจักรยานยนต์"
"ชุดป้องกันเหตุธนาคารร้านทอง" (สายตรวจ ชุด ๒๒๕)
                  ใช้ระบบการติดต่อ สื่อสารที่มีประสิทธิภาพส่วนหนึ่งของห้องสื่อสารและพนักงานวิทยุ ๑๙๑ ซึ่งพร้อมให้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง
"เหตุด่วน เหตุร้าย แจ้ง ๑๙๑ หรือ ๐-๗๗๒๗-๒๐๙๕"

                  ควบคุมการสั่งการเจ้าหน้าที่สายตรวจ ให้ไปถึงที่เกิดเหตุ โดยเร็ว (ภายใน ๓ นาที) และสามารถควบคุมที่เกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ทำการสายตรวจชุมชน

                  ปรับปรุง และจัดสร้าง ตู้ยามและที่พักสายตรวจให้มีความพร้อมในการสกัดจับคนร้าย รับแจ้งเหตุ ให้เพียงพอ และกระจายให้ครบทุก พื้นที่ โดยการจัดสร้างตู้ยามและจุดสกัดรับแจ้งเหตุ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ นั้น ๆ เป็นอย่างดี
                  ดำเนินการปราบปรามยาเสพติดทุกชนิด ทุกประเภทอย่างเฉียบขาด และรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป โดยจัดชุดเฉพาะกิจ ออกสืบสวนจับกุม อีกทั้งยัง จัดชุด ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ออกประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ พิษร้ายของยาเสพติด ตามชุมชนต่าง ๆ สถานศึกษา และจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกตรวจสอบสถานบริการและ แหล่งสถานบันเทิงต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าผู้ควบคุม

"สายตรวจชุมชน"
                  พัฒนาระบบตำรวจชุมชน (ตชต.)โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันอาชญากรรม
                  จัดตั้งสถานีตำรวจย่อย เพื่อบริการประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยร่วมกับตำรวจชุมชน
ในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกันออกตรวจตรา และรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามคดีอาชญากรรม


ตั้งจุดตรวจสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกป้องกันอาชญากรรมทุกวัน

"ทุกหยาดเหงื่อ เพื่อความสงบสุขของประชาชน"

"ระดมกำลังกวาดล้าง"
                  ตั้งจุดตรวจร่วม กับสายตรวจอาสาสมัครประจำชุมชนและอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน (สรบ.)ระดมกำลังป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยจัดสายเจ้าหน้าที่สายตรวจ เพิ่มขึ้น
                  
ตั้งจุดสกัดในพื้นที่ ที่เป็นเขตติดต่อ หรือเส้นทางที่อาจเกิดเหตุขึ้นได้ และตรวจค้นป้าหมายตามที่ได้สืบสวนไว้ โดยร่วมกับตำรวจชุมชนในพื้นที่ ต่าง ๆ ทำให้ลดการเกิดคดีอุกฉกรรจ์ ได้เป็นจำนวนมาก